I. Warunki ogólne udzielenia gwarancji na oklejane pojazdy przez GOLDSTUDIO Adam Rudziński, ul. Spółdzielcza 11, 44-178 Przyszowice Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy Gwarancji na usługę oklejenia pojazdu:

1.        Zleceniobiorca udziela Gwarancji w zależności od użytej folii do aplikacji na auto na okres:
A. 6 miesięcy – w przypadku wykonaniu reklamy z folii monomerycznej ciętej ploterowo
C. 12 miesięcy – w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej do druku, folii ekonomicznej Oracal seria 641 (4-letnia), folii polimerowej Oracal seria 551 (8-letnia) oraz folii monomerycznej do druku lateksowego z klejem kanalikowym.
D. 18 miesięcy – w przypadku wykonania reklamy z folii wylewanej lub do zmiany koloru producentów 3M seria 1080 i 2080, Oracal seria 951 i 970 (10-letnia).

2.        W przypadku druku lateksowego na folii monomerycznej, polimerowej lub wylewanej dodatkowo zalaminowanej laminatem, Zleceniobiorca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. W okresie 12 miesięcy od daty aplikacji folii wydruk lateksowy zalaminowany laminatem jest odporny na działanie promieni UV – tzn. kolory nie blakną pod wpływem promieni UV więcej niż 30% pierwotnego koloru.

3.        W przypadku całkowitego uszkodzenia większej części grafiki (wydruku) na aucie, Gwarancja obejmuje naprawienie uszkodzonych fragmentów wydruku lub wymianę całego elementu (brytu drukarskiego – folii) w wypadku:
A. odklejenia się folii samoistnie, spowodowane niewłaściwym przygotowaniem karoserii pojazdu(ów) do aplikacji,
B. odklejenia się folii samoistnie, spowodowane niewłaściwą aplikacją (naklejeniem grafiki) na karoserii pojazdu,
C. utracenia przynajmniej 30% pierwotnych kolorów wydruku w wyniku działania promieniowania UV.

4.        Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub odkształcenia folii powstałe w wyniku: uszkodzenia powłoki lakierniczej, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwego malowania uszkodzonych elementów karoserii; przeprowadzonej konserwacji karoserii (polerowanie), oklejenia elementu który podany był malowaniu farbami samochodowymi w okresie od 30 do 1 dzień przed oklejeniem pojazdu; elementów zardzewiałych.

5.        Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek kolizji, wypadku, stłuczki, korozji, działania osób trzecich, działania warunków atmosferycznych, np. gradobicie lub niewłaściwej konserwacji karoserii pojazdu (Pkt. II)

6.        Gwarancja ulega automatycznemu utraceniu w wypadku niedostosowania się do poniższych wymogów:
A. samochód(y) oklejany(e) musi(szą) pozostać w miejscu oklejenia przez okres co najmniej 12 godzin w okresie letnim i 24 godzin w przypadku okresu zimowego,
B. przez okres 72 godzin od godziny odbioru pojazdu(ów) Zamawiający nie może myć pojazdu(ów),
C. pojazd(y) w okresie 14 dni przed oklejeniem nie mogą być: malowane, naprawiane blacharsko, polerowane, woskowane lub nabłyszczane.

7.        W wypadku zauważenia uszkodzenia folii, np. w wyniku działania osób trzecich, należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Wykonawcę oraz przesłać w terminie do 7 dni roboczych dokumentację fotograficzną uszkodzonego miejsca. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia folii z winy Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia uszkodzenia na własny koszt w siedzibie Wykonawcy.

8.        W przypadku aplikacji foli na pojazd w miejscu innym niż garaż aplikacyjny firmy GODLSTUDIO Adam Rudziński (tj.Gliwicka 51a, 44-177 Paniówki) lub naprawy oklejenia pojazdu(ów) w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu, Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia aplikacyjnego o następujących parametrach:
A. minimalna temperatura w pomieszczeniu aplikacyjnym +10oC, maksymalna +25oC
B. właściwe oświetlenie hali / garażu
B. hala / garaż – rodzaj zamknięty, z czystą i nie pylącą posadzką, oraz z dostępem do prądu
C. w bliskim otoczeniu oklejanego pojazdu(ów) nie mogą być prowadzone żadne prace typu rozpylającego.

II. Właściwa pielęgnacja (konserwacja) karoserii pojazdu z naklejoną grafiką (wydrukiem lateksowym) lub folią do zmiany koloru.

1.        Zleceniodawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków właściwej konserwacji pojazdu(ów) z naniesioną grafiką lub folią do zmiany koloru, by zachować prawo do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym podanym w pkt I/1.

2.        Pojazd z naklejona grafiką lub oklejony folią do zmiany koloru może być myty na myjniach ręcznych. Zleceniobiorca zaleca mycie ręczne karoserii z zastosowaniem lekkich środków pielęgnacji nadwozia (np. szampony samochodowe).

3.        W przypadku mycia pojazdu z zaaplikowaną grafiką lub folią do zmiany koloru wodą pod wysokim ciśnieniem, niedozwolone jest skierowanie strumienia wody bezpośrednio na krawędzie folii, co może spowodować uszkodzenie mechaniczne folii.

4.        Nie wolno czyścić folii (grafiki) na aucie silnymi środkami chemicznymi, np. denaturatem, benzyną ekstrakcyjną itd. Gdyż może to spowodować nieodwracalne i trwałe uszkodzenia folii zaaplikowanej na pojazd.

5.        Ponadto roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane zgodnie z powyższymi warunkami gwarancji oraz w szczególnych przypadkach zgodnie z warunkami oferowanymi przez dostawcę danego materiału folii.

III. GWARANCJA

Przedmiot udzielanej gwarancji:

Pojazd, marka, numer rejestracyjny ……………………………………..

Okres gwarancji: ………………. od daty aplikacji folii

Data aplikacji folii na auto: …………………………….

Informacje dodatkowe: Warunkiem utrzymania gwarancji – przestrzeganie wymogów powyższych Ogólnych Warunkach Gwarancji oraz posiadanie dowodu zakupu usługi (faktura VAT).